• Joseph’s music

  • Sài Gòn trước 1975

  • Joseph’s videos

  • Những Giòng Sử Quí Giá

  • Chia sẻ

  • Trang

  • Advertisements


[blip.tv http://blip.tv/play/h9dvAqLXGQ?p=1 width=”480″ height=”380″]
next

Advertisements